PiotreQ – We Will Rock The Revolution

Propably it's a polish mashup.Mash-up contains:Queen - We Will Rock You T. Rex - Children Of The Revolution Queen - Tie Your Mother Downvar zippywww="www66";var zippyfile="47555751";var zippydown="0088ff";var zippyfront="000000";var zippyback="0088ff";var zippylight="000000";var zippywidth=550;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 1;

Polish productions

Polskie produkcje  Stworzyłem tą podstronę w celu wydzielenia polskich produkcji opublikowanych na Mashup World. Wiem, że spora część czytelników rozumie tekst, który właśnie czyta. (:

Advertisement